Apakah Rhcp Putus?

Apakah Rhcp Putus?

Apa yang terjadi jika bahan bakar fosil dibakar?

Apa yang terjadi jika bahan bakar fosil dibakar?